Politika varstva osebnih podatkov

Potrebujete pomoč, imate vprašanje?

pokličite 04 / 502 1800

Zadovoljna stranka je naša največja prioriteta. Tu smo zato, da vam svetujemo!

Politika varstva osebnih podatkov

SMR&Co. d.o.o.

1. O Politiki varstva osebnih podatkov
Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev naronikov, oziroma potnikov, ter drugih oseb (v nadaljevanju: Posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani drube SMR&Co, d.o.o. kofja Loka, Retee 164, 4220 kofja Loka (v nadaljevanju: Odklop.com) ter pravicami Posameznikov na tem podroju. Hkrati ta Politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov.

V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splona uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:

 • kontaktne informacije pooblaene osebe za varstvo podatkov drube Odklop.com;
 • namene, podlage in vrste obdelave razlinih vrst osebnih podatkov Posameznikov, vkljuno s profiliranjem osebnih podatkov Posameznikov;
 • posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje drave;
 • as hrambe posameznih vrst osebnih podatkov;
 • pravice Posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov;
 • pravica do vloitve pritobe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.
Kjer je to primerno, se doloila, ki se nanaajo na Posameznike, uporabljajo tudi za vpraanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.

2. Upravljavec in pooblaena oseba za varstvo podatkov
Upravljavec osebnih podatkov Posameznikov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov, je SMR&Co, d.o.o. kofja Loka, Retee 164, 4220 kofja Loka. V drubi je imenovana pooblaena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovugdpr@odklop.com.

3. kategorije osebnih podatkov
Pridobljeni podatki, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov:
e-potni naslov;
ime in priimek ter naziv oz. spol zaradi potreb po personaliziranem poiljanju e-sporoil;
naziv podjetja;
fizini naslov;
telefon;
GSM;
katera sporoila je uporabnik odprl in katere povezave je v sporoilih kliknil;
katere strani je obiskal na portalu;
pretekla povpraevanja, nakupi, rauni, podporni zahtevki;
IP naslovi uporabnika in ID-ji pikotkov.

4. Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

- obdelava na podlagi pogodbe: Odklop.com obdeluje osebne podatke Posameznikov za izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja za storitve organizacije potovanj, ali druge storitve, dogovorjene med pogodbenimi strankami. V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti Odklop.com obdeluje osebne podatke Posameznikov za naslednje namene:

 • identifikacija Posameznika;
 • priprava ponudbe in sklenitev pogodbe;
 • oprava storitve, pri emer lahko Odklop.com posreduje podatke drugim pogodbenim partnerjem (npr. partnerskim agencijam, hotelom, letalskim drubam, prevoznikom, itd.) , tudi v tretjih dravah, e je to neizogibno potrebno za izvedbo pogodbenega razmerja;
 • poiljanje obvestil Posameznikom v zvezi z izvajanjem pogodbenega ali drugega razmerja;
 • obveanje o spremembi zakonodaje na doloenem podroju ali spremembi prodajnih pogojev;
 • zaraunavanje storitev;
 • reevanje ugovorov ali reklamacij Posameznikov;
 • izvajanje morebitnih postopkov izterjave, prodaja terjatev;
 • za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med Odklop.com in Posameznikom.
V obsegu, nujno potrebnem za preverjanje pristnosti in identifikacijo transakcij, Odklop.com obdeluje podatke tudi za potrebe obrauna provizij zaposlenim in poslovnim partnerjem, ki prodajajo storitve Posameznikom, ter opredelitev njihove uinkovitosti ter pripravo poroil in planiranje nadaljnjih prodajnih aktivnosti.

Za potrebe izvajanja storitev organizacije potovanj ter z njimi povezanih storitev, ali drugih storitev, ki jih je naroil Posameznik, Odklop.com, obdeluje vse podatke, ki so za to potrebni.

Sem sodijo zlasti a ne izkljuno: naziv, ime, priimek, spol, rojstni datum, naslov, kraj, drava, regija, telefonska t., mobilna tel. t., faks, e-naslov, pota, status aktiven/neaktiven, dravljanstvo, tevilka osebne izkaznice in/ali tevilka potnega lista (v primeru, e drava, kamor potnik potuje, to izrecno zahteva, ali e nain potovanja (ladja) to zahteva, kot npr. ladijski manifest), datum veljavnosti dokumenta, datum izdelave dokumenta, izobrazba, poklic, (ne)kadilec, tevilka pogodbe (rezervacija), opis proizvoda, opis storitve, dodatne storitve, destinacija, datum prietka storitve, cena, popust, tevilka rauna, tip rauna, nain plaila, t. blagajnikega dokumenta, datum izdaje rauna, datum zapadlost (rok plaila), konni znesek, valuta plaila, podatki, ki so potrebni za izvedbo samega potovanja skladno z 88. lenom OZ (kraj in dan izdaje, oznabo in naslov organizatorja potovanja, ime potnika, kraj in dan zaetka in konca potovanja; dneve bivanja, potrebne podatke o voznem redu, cenah in pogojih prevoza ter kakovosti prevoznih sredstev; potrebne podatke o bivanju z navedbo kraja namestitve, tipa in kategorije namestitvenega objekta, o tevilu obrokov (npr. polni penzion, polpenzion, zajtrk), natanen program potovanja ter podatke o drugih storitvah, ki so zajete v skupni ceni; ali je potrebno najmanje tevilo potnikov za izvedbo potovanja in rok za obvestilo potnika o morebitni odpovedi potovanja; skupno ceno za skupek storitev, predvidenih v pogodbi; pogoje pod katerimi lahko potnik zahteva razvezo pogodbe, rok za pritobo in zahtevo za znianje cene zaradi nekvalitetno ali nepopolno opravljenih storitev; potrebne podatke o mejnih in carinskih formalnostih, sanitarnih, denarnih in drugih upravnih predpisih oziroma druge podatke, za katere se teje, da bi bilo koristno, e bi jih vsebovalo potrdilo), blagajniko potrdilo, znanje tujega jezika.

- obdelava na podlagi zakona: Odklop.com obdeluje osebne podatke Posameznikov za namene sklepanja, izvajanja, spremljanja zaraunavanje in prekinitev pogodbe organizacije potovanj, ali drugih storitev.

Odklop.com lahko te podatke posreduje tudi drugim poslovnim partnerjem, policiji ali drugim pristojnim organom, e tako predvideva zakon. Iz vsakokrat veljavne zakonodaje lahko izhajajo tudi drugi nameni obdelave.

- obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva Odklop.com: Odklop.com lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva Odklop.com, ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboine posameznika, na katerega se nanaajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar se podatki nanaajo na otroka. Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o Posamezniku, Odklop.com opravi presojo skladno s Splono uredbo o varstvu podatkov. Taka nadaljnja uporaba podatkov v psevdonimizirani ali agregirani obliki na primer predstavlja zakonito uporabo podatkov za trenjske in druge poslovne oziroma tehnine analize drube Odklop.com.

Skladno s Splono uredbo o varstvu podatkov sodi med zakonite interese tudi neposredno trenje. Za potrebe neposrednega trenja lahko Odklop.com tudi brez privolitve oblikuje profile Posameznikov na podlagi osnovnih informacij o izbranih produktih, kot so npr. vrsta oziroma specifine karakteristike izbranega produkta, as izbire, ali pretekli trenjski stiki s Posameznikom zlasti glede izraenega interesa, ali odsotnosti interesa za doloene storitve oziroma produkte. Tako osnovno profiliranje ne bo nikdar vkljuevalo obutljivih podatkov. Posameznik lahko navedeni obdelavi ugovarja skladno s toko 6/iv Politike.

Na podlagi zakonitega interesa lahko Odklop.com Posameznike kontaktira za namene izboljave storitev ali za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s storitvami, tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe. Odklop.com zaradi tehtanja tega interesa z interesi Posameznika ne kontaktira ponovno tistih Posameznikov, ki so temu ugovarjali.

Odklop.com ima zakonit interes podatke do preteka zakonitega roka hrambe, hraniti in nadalje uporabljati za analize in raziskave za potrebe trenja, poslovnega nartovanja in podobno.

- obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov: Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga Odklop.com pridobi od posameznika. Soglasje se lahko na primer nanaa na obveanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe prilagojene posameznikovim potronikim navadam, ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral Posameznik. Obveanje z uporabo e-potnega naslova lahko vkljuuje posredovanje e-potnega naslova zunanjemu obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih sporoil drube Odklop.com med brskanjem na spletu.

Posameznik, na katerega se nanaajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak nain, kot je bilo soglasje dano ali na drug nain, kot ga opredeli Odklop.com, pri emer si Odklop.com pridruje pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaa le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja in ne na podatke, katerih obdelava se izvaja na podlagi druge zakonite podlage. Veljavno je zadnje podano soglasje Posameznika. Monost preklica soglasja na predstavlja odstopnega upravienja v poslovnem razmerju Posameznika z drubo Odklop.com. Soglasje lahko da tudi eden od starev, rejnik ali skrbnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takno soglasje bo veljalo dokler ga eden od starev, rejnik ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne preklie ali spremeni.

Kjer soglasje vkljuuje neposredno trenje na podlagi Posameznikovega profila, lahko Odklop.com izvaja profiliranje Posameznika na podlagi naroenih storitev, dejansko izvedenih storitev in drugih podatkov, ki jih je Odklop.com na podlagi soglasja zbral o posamezniku. Profiliranje lahko ima za posledico ponudbo, oziroma informacijo o ponudbi drube Odklop.com, ki je prilagojena Posamezniku, vendar za Posameznika v nobenem primeru ne ustvarja pravnih obveznosti. Profiliranje za potrebe neposrednega trenja lahko vkljuuje tudi uporabo rojstnega datuma.

5. Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje drave (drave, ki niso lanice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)
Odklop.com lahko, e je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o Posameznikih:

 • fizinim in pravnim osebam, ki so Odklop.com pogodbeni partnerji in za Odklop.com izvajajo posamezne storitve z namenom izvrevanja pogodbenega razmerja med Odklop.com in Posameznikom (npr. partnerskim agencijam, hotelom, letalskim drubam, prevoznikom, itd.);
 • dravnim organom tretjih drav
 • fizinim in pravnim osebam, ki so Odklop.com pogodbeni partnerji in za Odklop.com izvajajo naloge obdelave kot so na primer priprava in poiljanje raunov ali podatkovna analitika, vzdrevanje in razvoj omreja in storitev, vkljuno s programsko opremo, kadar te naloge v potrebnem obsegu vkljuujejo obdelavo osebnih podatkov;
 • fizinim in pravnim osebam, ki za Odklop.com opravljajo storitve prodaje in trenja, vkljuno s prodajo in trenjem na terenu, ali sodelujejo s Odklop.com na podroju trenja in prodaje lastnih storitev, ali storitev tretjih oseb, v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tej Politiki.
Posredovanje podatkov v tretje drave se zagotavlja v skladu z zakonskimi podlagami za iznos podatkov v tretje drave, ki jih predpisujejo pravo EU ter veljavni slovenski predpisi. Mogoe podlage vkljuujejo:
 • izvedbeni akt Evropske komisije o ustreznosti varstva v tretji dravi;
 • zavezujoa poslovna pravila, skladno s Splono uredbo o varstvu podatkov, e so ta ustrezno odobrena;
 • standardna doloila o varstvu podatkov;
 • drug mehanizem, ki ga dopua Splona uredba o varstvu podatkov.

6. Rok hrambe osebnih podatkov
Odklop.com lahko podatke iz pogodbenega razmerja, z namenom dokazovanja v primeru zahtevkov, ki bi izhajali iz tega razmerja, hrani e pet let po njegovem prenehanju, oziroma do poplaila terjatve. Rauni se hranijo e 10 let po poteku leta, na katerega se raun nanaa v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

e se podatki obdelujejo na podlagi privolitve Posameznika, zaradi trzenja storitev drube Odklop.com, se ti podatki lahko v potrebnem obsegu obdelujejo toliko asa, dokler je to potrebno za taksno trzenje ali storitve.

V primeru, da podroen zakon predvideva drugae rok hrambe osebnega podatka se upotevajo doloila tistega zakona.

7. Varovanje osebnih podatkov
Odklop.com bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in tehnino varovanje. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Odklop.com izvaja ustrezne tehnine in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov

8. Pravice Posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
Odklop.com zagotavlja Posameznikom uresnievanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlaanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Odklop.com lahko rok za uresnievanje pravic Posameznika podalja za najve dva dodatna meseca ob upotevanju kompleksnosti in tevila zahtev. V primeru podaljanja roka, o vsakem takem podaljanju Odklop.com obvesti Posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka, skupaj z razlogi za zamudo.

Odklop.com sprejema zahteve v zvezi s pravicami Posameznika na elektronski naslov gdpr@odklop.com ali po poti na naslov SMR&Co, d.o.o. kofja Loka, Retee 164, 4220 kofja Loka.

Kadar Posameznik, na katerega se nanaajo osebni podatki, zahtevo predloi z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoe, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen e Posameznik, na katerega se nanaajo osebni podatki, ne zahteva drugae.

Kadar obstaja upravien dvom v zvezi z identiteto Posameznika, ki predloi zahtevo v zvezi s kakno od njegovih pravic, lahko Odklop.com zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanaajo osebni podatki.

e so zahteve Posameznika, na katerega se nanaajo osebni podatki, oitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko druba Odklop.com zarauna razumno pristojbino, pri emer upoteva administrativne stroke posredovanja informacij ali sporoila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.
Posameznikom omogoa Odklop.com naslednje v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 • pravico do dostopa do podatkov;
 • pravico do popravka;
 • pravico do izbrisa (pravica do pozabe);
 • pravico do omejitve obdelave;
 • pravico do prenosljivosti podatkov;
 • pravico do ugovora.
- pravica do dostopa do podatkov Posameznik, na katerega se nanaajo osebni podatki, ima pravico od drube Odklop.com dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:
 • nameni obdelave;
 • vrste osebnih podatkov;
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih dravah ali mednarodnih organizacijah;
 • kadar je mogoe, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, e to ni mogoe, merila, ki se uporabijo za doloitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanaajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • pravica do vloitve pritobe pri nadzornem organu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od Posameznika, vse razpololjive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odloitev, vkljuno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za Posameznika.
Na podlagi zahteve Posameznika druba Odklop.com zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva Posameznik, na katerega se nanaajo osebni podatki, lahko Odklop.com zarauna razumno pristojbino ob upotevanju administrativnih strokov.

- pravica do popravka Posameznik, na katerega se nanaajo osebni podatki, ima pravico dosei, da Odklop.com brez nepotrebnega odlaanja popravi netone osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanaajo osebni podatki, ima ob upotevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vkljuno s predloitvijo dopolnilne izjave.

- pravica do izbrisa (pravica do pozabe) Posameznik, na katerega se nanaajo osebni podatki, ima pravico dosei, da Odklop.com brez nepotrebnega odlaanja izbrie osebne podatke v zvezi z njim. Odklop.com ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlaanja izbrisati:
 • kadar osebni podatki niso ve potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugae obdelani;
 • kadar Posameznik preklie privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • kadar Posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa drube Odklop.com, pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoi zakoniti razlogi;
 • kadar Posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trenja;
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom;
 • kadar gre za podatke, nepravilno zbrane od mladoletne osebe za uporabo storitev informacijske drube, ki skladno z veljavno zakonodajo taknih podatkov ne more dati.
- pravica do omejitve obdelave Posameznik, na katerega se nanaajo osebni podatki, ima pravico dosei, da Odklop.com omeji obdelavo, kadar:
 • Posameznik oporeka tonosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoa preveriti tonost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in Posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • Odklop.com osebnih podatkov ne potrebuje ve za namene obdelave, temve jih posameznik, na katerega se nanaajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • je Posameznik vloil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi Posameznika, na katerega se nanaajo osebni podatki.
- pravica do prenosljivosti podatkov Posameznik, na katerega se nanaajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval Odklop.com, v strukturirani, splono uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga Odklop.com, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi Posameznika, ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

- pravica do ugovora Posameznik, na katerega se nanaajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim poloajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, e ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva Odklop.com ali tretja oseba. V tem primeru Odklop.com preneha obdelovati osebne podatke, razen e dokae nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboinami Posameznika, na katerega se nanaajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trenja, ima Posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trenja, vkljuno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trenjem. Kolikor neposredno trenje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

9. Pravica do vloitve pritobe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov Vsak Posameznik ima pravico do pritobe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Posameznik lahko morebitno pritobo, polje na elektronski naslov gdpr@odklop.com ali po poti na naslov SMR&Co, d.o.o. kofja Loka, Retee 164, 4220 kofja Loka. Prav tako ima vsak Posameznik, na katerega se nanaajo osebni podatki, pravico, da vloi pritobo neposredno pri Informacijskem pooblaencu, e meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim kri slovenske predpise ali predpise EU na podroju varstva osebnih podatkov. e je Posameznik pri drubi Odklop.com uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odloitvi meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vloitvijo pritobe Informacijskemu pooblaencu, v roku 15 dni vloi obrazloeno pritobo pri drubi Odklop.com. Odklop.com bo o pritobi odloil kot o novi zahtevi in sicer v petih delovnih dneh od prejema.

10. Uporaba pikotkov (cookies)
Kot uporabnik spletne strani www.odklop.com se Posameznik strinja, da se vam v raunalnik naloijo pikotki (ang. cookies) za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne stani, spletno analitiko in napredno oglaevanje. Naloijo se naslednji pikotki:
Google Analytics pikotki za analitine namene;
Facebook pikotki za ponovno trenje in oglaevanje;
Google pikotki za ponovno trenje in oglaevanje;
Addthis pikotki za prikazovanje gumbov za deljenje na socialnih omrejih in pojavnih oken ter izpostavitev;
Pikotki marketing automation orodja za spremljanje dejavnosti uporabnika na spletni strani.
Pikotki omogoajo, da se doloene vsebine ali funkcije aplikacije prilagodijo za doloenega obiskovalca, glede na njegove izbire ali preference ali glede na lastnosti njegove terminalske opreme. Pikotki za analitine namene omogoajo stalno izboljevanje spletnega mesta.

11. Veljavnost Politike
Ta Politika je objavljena na spletni strani www.odklop.com in zane veljati 25.5.2018.


kofja Loka, 24.5.2018